ΕΡΕΥΝΩ

Διεθνής τάσεις στον τουρισμό

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

Εξατομικευμένες, σύγχρονες λύσεις για το χρήστη

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μηχανισμών

Αντικείμενο & Στόχοι

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός «έξυπνου» και εξατομικευμένου νέου filoxeno.com, το οποίο θα αποτελέσει ένα νέο σύστημα υλοποιημένο εξ’αρχής που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα έκδοση και θα φέρει καινοτόμα στοιχεία (με βάση έρευνα αιχμής).
Το σύστημα θα είναι σε θέση vα προτείνει περιοχές, επιχειρήσεις, δραστηριότητες και προσφορές λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη αλλά και το γκρουπ που αυτός ανήκει (π.χ. ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ενδιαφέροντα κ.τ.λ.)

Στα πλαίσια του έργου, θα υλοποιηθεί θα υλοποιηθεί σύστημα αυτόματης αξιολόγησης των κριτικών, μέσω του οποίου οι κριτικές θα ελέγχονται ως προς την αξιοπιστία τους (το σύστημα θα κρίνει την αντικειμενικότητά τους και θα εντοπίζει όσες έχουν σκοπό να προωθήσουν ή να δυσφημίσουν μια επιχείρηση) και θα μπλοκάρονται υβριστικές και άσεμνες εκφράσεις. Επίσης οι κριτικές θα αξιολογούνται ως προς τη χρησιμότητα και τη βοήθεια που προσέφεραν στους υπόλοιπους ταξιδιώτες.
Τέλος, θα υλοποιηθεί η filoxeno.com 2.0 “in destination” mobile application, μία εφαρμογή για κινητές συσκευές και tablets η οποία στόχο θα έχει να υποστηρίξει τις επιλογές του χρήστη κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Η εφαρμογή θα παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις στον χρήστη ρησιμοποιώντας τις τεχνικές της μηχανικής μάθησης και του συνδυασμένου φιλτραρίσματος.


Η έρευνα της παγκόσμιας αγοράς στον Τουρισμό, δείχνει ότι οι τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning) και συνδυασμένου φιλτραρίσματος (collaborative filtering) είναι η νέα τάση στους οδηγούς Τουριστικών Υπηρεσιών με πολλά περιθώρια περαιτέρω έρευνας τόσο των τεχνικών όσο και των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται.

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού έχουν υιοθετήσει τέτοιου είδους τεχνικές. Με τη χρήση αυτών παρέχουν προτάσεις προορισμών, διαμονής και γενικότερα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού, στους χρήστες τους οι οποίες σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά τους και τα ενδιαφέροντά τους. Στόχος αυτών των συστημάτων είναι η παροχή προτάσεων στους χρήστες οι οποίες θα καταλήξουν με μεγαλύτερη πιθανότητα σε χρήση τους από τους χρήστες (π.χ πρόταση καταλύματος ή δραστηριότητας που θα καταλήξει σε online booking).

Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός «έξυπνου» και εξατομικευμένου νέου filoxeno.com, το οποίο θα αποτελέσει ένα νέο σύστημα υλοποιημένο εξ’αρχής που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα έκδοση και θα φέρει καινοτόμα στοιχεία. Το filoxeno 2.0 θα αποτελέσει έναν καινοτόμο Τουριστικό Οδηγό που θα παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση και υπηρεσίες στον χρήστη.

Στο πλαίσια ανάπτυξης του Filoxeno 2.0 θα υλοποιηθεί σύστημα αυτόματης αξιολόγησης κριτικών, μέσω του οποίου οι κριτικές θα ελέγχονται ως προς την αξιοπιστία τους και θα μπλοκάρονται υβριστικές και άσεμνες εκφράσεις. Παράλληλα οι κριτικές θα αξιολογούνται ως προς τη χρησιμότητα και τη βοήθεια που προσέφεραν στους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

Στόχος είναι η χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσω των οποίων θα ανιχνεύονται "ψευδής" και στοχευμένες κριτικές. Το νεό σύστημα θα είναι σε θέση να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση κριτικών οι οποίες είτε είναι αποτέλεσμα αυτοματοποιημένης διεργασίας είτε έχουν καταχωρηθεί από χρήστη με σκοπό την εκούσια παραπληροφόρηση των αναγνωστών. Επίσης, η νέα έκδοση του Filoxeno θα κάνει χρήση αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και αναγνώρισης κειμένου με στόχο την εύρεση ακατάλληλου περιεχομένου στις προς δημοσίευση κριτικές. Στις κριτικές που θα δημοσιεύονται δε θα παρεισρέουν άσεμνες και υβριστικές προτάσεις ή βωμολοχικά σχόλια.

Τέλος, στα πλαίσια του έργου Filoxeno.com 2.0 “in destination” mobile application, μία εφαρμογή για κινητές συσκευές και tablets. Η εφαρμογή στοχεύει στο να υποστηρίξει τις επιλογές του χρήστη κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Θα παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις στον χρήστη χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της μηχανικής μάθησης και του συνδυασμένου φιλτραρίσματος. Επιπλέον θα προτείνει στον χρήστη περιοχές ή επιχειρήσεις με βάσει την κινητικότητα που παρουσιάζεται από άλλους χρήστες της εφαρμογής ή των κοινωνικών δικτύων.

Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα γίνει προσπάθεια ανάπτυξης ενός εξατομικευμένου τουριστικού οδηγού που στόχο θα έχει τη σύσταση προτάσεων με βάση το προφίλ του χρήστη. Παράλληλα θα δημιουργηθεί σύστημα αυτόματης αξιολόγησης κριτικών καθώς και mobile εφαρμογή για τη σύσταση προτάσεων κατά τη διάρκεια των διακοπών του χρήστη. Η εμπειρία των συνεργαζόμενων φορέων του έργου από επιτυχημένα έργα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης σχετικών έργων, οδηγούν στην υιοθέτηση μιας εξελικτικής προσέγγισης (evolutionary approach) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: • Σε όλη την πορεία του έργου οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συμμετέχουν ενεργά με στόχο την ορθή σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών. • Θα υιοθετηθεί μια προσέγγιση σταδιακής ανάπτυξης (incremental development) του σχετικού λογισμικού, εξασφαλίζοντας ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες (software services) του έργου από τα πρώτα στάδια. • Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του έργου, θα μελετηθεί μια σειρά αλγορίθμων μηχανικής μάθησης καθώς και όλες οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα του τουρισμού. Παράλληλα θα γίνει συλλογή δεδομένων στα οποία θα στηριχτεί η υλοποίηση της εφαρμογής. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται σε σύγχρονες αρχές ανάπτυξης λογισμικού διαδικτύου, και περιλαμβάνει τη διεξοδική ανάλυση των απαιτήσεων όλων των τύπων εμπλεκομένων χρηστών, τον εννοιολογικό και τεχνικό σχεδιασμό της προτεινόμενης λύσης (λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες state-of-the-art προσεγγίσεις), την υλοποίηση και έλεγχο αυτής, και τέλος την ανάλυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Τα βήματα ανάπτυξης του έργου έχουν σχεδιαστεί με τε΄τοιο τρό ώστε: • Να καταγραφούν αναλυτικά οι απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου. • Να συλλεχθεί όλο το απαραίτητο data-set στο οποίο θα βασιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του έργου. • Να υπάρξει αρκετός χρόνος για έλεγχο της δομής και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του έργου ώστε το τελικό προϊόν να είναι εύχρηστο.

Κωδικός Έργου

Τ1ΕΔΚ-00966

Ημερομηνία Ένταξης

06-07-2018

Διάρκεια Υλοποίησης

24 μήνες

Ακρωνύμιο Πρότασης

Filoxeno 2.0

Φορείς Υλοποίησης

Knowledge Broadband Services A.E

Στην Knowledge Broadband Services Α.Ε. πιστεύουμε ότι η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας (ΤΠΕ) μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά τόσο την Κοινωνία όσο και την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών εφαρμογών και η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ( e-services, broadband services, κλπ) προς δημόσιους φορείς και προς το κοινό που αυτοί εξυπηρετούν (Πολίτες, Επιχειρήσεις, Μέλη) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναπτύσει σύχρονα προϊόντα και υπηρεσίες για τον τομέα του Τουρισμού.

ΙΤΥΕ 'ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ'

To I.T.Y.E. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Ενότητες Εργασιών

 • EE1. Διερεύνηση και καθορισμός αλγορίθμων για «εκπαίδευση» του συστήματος (Training data και Learning algorithms, User profiling) (ΒΕ)

            (Διάρκεια: Μ1 – Μ17)

  EE2. Καθορισμός Ranking model και δημιουργία αποτελεσμάτων (ranking model και results) (ΒΕ) (ΒΕ)

            (Διάρκεια: Μ9 – Μ19)

 • EE3. Ολοκλήρωση των μηχανισμών εξατομικευμένων υπηρεσιών στο νέο Portal filoxeno 2.0 και Πιλοτική λειτουργία συστήματος (ΠΕ)

            (Διάρκεια: Μ15 – Μ24)

  EE4. Συμμετοχή του filoxeno 2.0 σε εμπορικές εκθέσεις με αντικείμενο τον Τουρισμό και την Τεχνολογία

            (Διάρκεια: Μ18 – Μ24)

 • EE5. Εμπορική Αξιοποίηση Τελικού Συστήματος Εμπορική Αξιοποίηση Τελικού Συστήματος

            (Διάρκεια: Μ20 – Μ24)

Παραδοτέα

 • Π1.1 Μελέτη τάσεων ΤΠΕ στην Παγκόσμια Αγορά Τουρισμού

            (Παράδοση: Μ2)

  Π1.2 Μελέτη προφίλ και συμπεριφοράς χρηστών

            (Παράδοση: Μ2)

  Π1.3 Αναφορά με τα κατάλληλα δεδομένα που θα πρέπει να συλλέγονται από το χρήστη

            (Παράδοση: Μ3)

 • Π1.4 Αναφορά μελέτης υποδομής μηχανικής μάθησης

            (Παράδοση: Μ3)

  Π1.5 Μηχανισμός ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την συλλογή των δεδομένων

            (Παράδοση: Μ4)

  Π1.6 Μηχανισμός στον server που θα αποθηκεύει τα δεδομένα στο αποθετήριο

            (Παράδοση: Μ6)

 • Π1.7 Αναφορά πιλοτικής χρήσης του μηχανισμού συλλογής και αποθήκευσης

            (Παράδοση: Μ8)

  Π1.8 Υλοποίηση των διαδικασιών feature engineering και feature selection

            (Παράδοση: Μ9)

  Π1.9 Αναφορά μελέτης απόδοσης εναλλακτικών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

            (Παράδοση: Μ13)

 • Π1.10 Υλοποίηση επιλεγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ως διαδικτυακή υπηρεσία

            (Παράδοση: Μ13)

  Π1.11 Αναφορά αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και αποδοτικότητας αλγορίθμων

            (Παράδοση: Μ17)

  Π2.1 Σχεδίαση εφαρμογής “in destination” για κινητές συσκευές

            (Παράδοση: Μ14)

 • Π2.2 Αναφορά μοντέλων γνώσης που έχουν δημιουργηθεί

            (Παράδοση: Μ17)

  Π2.3 Εφαρμογή μοντέλων γνώσης σε πιλοτική χρήση

            (Παράδοση: Μ17)

  Π2.4 Αναφορά σχεδίασης, δοκιμών και πιλοτικής λειτουργίας συστήματος

            (Παράδοση: Μ19)

 • Π3.1 Υλοποίηση εφαρμογής “in destination” για κινητές συσκευές

            (Παράδοση: Μ17)

  Π3.2 Ολοκλήρωση των μηχανισμών που αναπτύχθηκαν πάνω στο portal filoxeno 2.0

            (Παράδοση: Μ20)

  Π3.3 Αναφορά πιλοτικής χρήσης Ολοκληρωμένου Συστήματος

            (Παράδοση: Μ23)

 • Π3.4 Μεταφόρτωση εφαρμογής στα επίσημα πορταλ εφαρμογών

            (Παράδοση: Μ24)

  Π4.1 Αναφορά αποτελεσμάτων συμμετοχής σε έκθεση 1

            (Παράδοση: Μ20)

  Π4.2 Αναφορά αποτελεσμάτων συμμετοχής σε έκθεση 2

            (Παράδοση: Μ24)

 • Π5.1 Business Plan

            (Παράδοση: Μ24)

  Π5.2 Αναφορά Ενεργειών Δημοσιότητας

            (Παράδοση: Μ24)

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.