ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης τρέχουσας έκδοσης: 21/03/2019

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES Α.Ε.», που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών αρ. 37), με Α.Φ.Μ. 998688081, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 034785016000, είτε ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό Υπευθύνων Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφεξής η «Εταιρεία», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει από 25/05/2018 και όπως εκάστοτε ισχύει, εφεξής ο «ΓΚΠΔ», σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Υποχρέωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και των χρηστών (εγγεγραμμένων ή μη) του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας www.filoxeno.com και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η Εταιρεία δεν συλλέγει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι. Τα προσωπικά δεδομένα ζητούνται από την Εταιρεία μόνο για τους ειδικούς και συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν ή γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο κατά το χρόνο της παροχής τους.

Προσωπικά και εταιρικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγει η Εταιρεία

Οι πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να συλλέγουμε είναι οι εξής:

Ποιους Αφορά Τύπος Δεδομένων Σκοπός Χρόνος διατήρησης
Εγγεγραμμένες Τουριστικές Επιχειρήσεις Ονοματεπώνυμο και στοιχεία ταυτότητας Επιχειρηματία ή νόμιμων εκπροσώπων ή άλλων αντιπροσώπων νομικών προσώπων
Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε.,
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, Διεύθυνση)
Γεωγραφικό Στίγμα
Περιγραφή
Φωτογραφίες
Α.Φ.Μ.
Όνομα χρήστη και κωδικός (username-password)
Σύναψη σύμβασης και παροχή υπηρεσιών προβολής ή απλή προβολή της τουριστικής επιχείρησης στον τουριστικό οδηγό filoxeno.com Μέχρι να ζητήσει η επιχείρηση τη διαγραφή της από τον τουριστικό οδηγό filoxeno.com, ή διαγραφή προβολής από την ίδια την επιχείρηση, εφόσον αυτή δεν είναι δημοσιευμένη.
Επισκέπτες δικτυακού τόπου ηλικιακό εύρος,
σκοπός ταξιδιού,
ημερ/νιες ταξιδιού,
προφίλ χρήστη
Διαμόρφωση προτάσεων προς τον χρήση βάση των προτιμήσεών του. ...
Εγγεγραμμένος Χρήστης ηλικιακό εύρος,
σκοπός ταξιδιού,
ημερ/νιες ταξιδιού,
προφίλ χρήστη,
username,
password,
φωτογραφία προφιλ,
γένος,
ηλικία,
διεύθυνση,
τηλέφωνο,
χώρα,
καταχωρημένες κριτικές επιχειρήσεων,
καταχωρημένες φωτογραφίες επιχειρήσεων
Βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης στον δικτυακό τόπο. Διαμόρφωση προτάσεων προς τον χρήση βάση των προτιμήσεών του. εμφάνιση στοιχείων στις κριτικές ή φωτογραφίες που έχει καταχωρήσει μέχρι να διαγράψει το λογαριασμό του

Όλες οι πιο πάνω πληροφορίες παρέχονται είτε απευθείας από τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων είτε από τρίτους – υπευθύνους επεξεργασίας οι οποίοι τα κατέχουν και τα επεξεργάζονται νόμιμα είτε όταν επικοινωνούν ή επικοινωνούμε μαζί τους για πρώτη φορά, είτε όταν συναλλάσσονται μαζί μας ή με τρίτους μέσω του διαδικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων της Εταιρείας και των παρεχόμενων δι’ αυτών υπηρεσιών, προγραμμάτων και εργαλείων, είτε όταν επισκέπτονται και περιηγούνται στον διαδικτυακό τόπο και στις ιστοσελίδες της Εταιρείας. Η παροχή των άνω πληροφοριών μπορεί να γίνεται σε διάφορες χρονικές στιγμές και με διάφορα μέσα, όπως μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής φόρμας, τηλεφώνου ή e-mail, μέσω μέλους του προσωπικού μας ή από συνεργάτη μας, ή μέσω του εργοδότη ή μέλους του προσωπικού του υποκειμένου των δεδομένων ή του τρίτου-υπευθύνου επεξεργασίας ή συνεργάτη τους, ή εμείς ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορία που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων, όπως για παράδειγμα όταν, είτε το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων είτε τρίτος-υπεύθυνος επεξεργασίας που κατέχει και επεξεργάζεται νόμιμα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων:

 • ζητήσει πληροφορίες ή υποβάλει κάποιο αίτημα, ερώτημα κ.λπ. μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας,

 • εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης (newsletter κ.λπ.) ή σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια ή έρευνα της Εταιρείας,

 • εγγραφεί ή/και δημιουργήσει λογαριασμό για την χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία μέσω του διαδικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων της, όπου δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης περιεχόμενου από τον ίδιο τον εγγεγραμμένο χρήστη,

 • το προσωπικό της Εταιρείας επισκέπτεται ιστοσελίδες στις οποίες έχει αναρτήσει και έχει διαθέσει δημόσια τις άνω πληροφορίες.

Σκοπός για τον οποίο η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τους εξής σκοπούς:

 • Αλληλογραφία και επικοινωνία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση της άσκησης της εμπορικής της δραστηριότητας και εκτέλεσης των συναλλαγών της.

 • Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 • Αποστολή ενημερωτικού υλικού και προωθητικών ενεργειών.

Νομική βάση επεξεργασία

Η Εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει δυνάμει οποιασδήποτε εκ των πιο κάτω νομικών βάσεων επεξεργασίας κατά περίπτωση:

 • Η επεξεργασία συνιστά νομική ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας.

 • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης της Εταιρείας ή για την διενέργεια και διεκπεραίωση συναλλαγών της Εταιρείας, στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας.

 • Η επεξεργασία εξυπηρετεί τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα επιχειρηματικά και εμπορικά συμφέροντα της Εταιρείας, όπως η τήρηση συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών μας, η υπεράσπιση-νομική προστασία και η άσκηση των δικαιωμάτων της, ή η ενημέρωση για και η προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει προηγουμένως ειδικά, ρητά και συγκεκριμένα συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα με συγκεκριμένο τρόπο και για συγκεκριμένο σκοπό.

Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία δύναται να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε τρίτους μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στο προσωπικό ή σε συνεργάτες της Εταιρείας οι οποίοι πρέπει να τα γνωρίζουν για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή/και να παράσχουν τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία, στα πλαίσια της άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας μας και δυνάμει σχετικής σύμβασης που περιλαμβάνει ειδικούς όρους, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με τα πρόσωπα αυτά.

 • Σε περίπτωση που η κοινοποίηση είναι υποχρεωτική εκ του νόμου ή απορρέει από εντολή, απόφασης, έρευνα, έλεγχο οιασδήποτε αρμόδιας διοικητικής, δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης αρχής κ.λπ.

 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει προηγουμένως ειδικά, ρητά και συγκεκριμένα συναινέσει στην κοινοποίηση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα με συγκεκριμένο τρόπο και για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για όσο διάστημα απαιτείται κατά περίπτωση για την ικανοποίηση του σκοπού συλλογής τους καθώς και για όσο επιπλέον χρόνο απαιτείται από τυχόν εφαρμοστέα νομοθεσία ή κατόπιν προηγούμενης γραπτής, ρητής και ειδικής συναίνεσής του υποκειμένου των δεδομένων.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων

Συνοπτικά, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα εξής δικαιώματα έναντι της Εταιρείας:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης: να του παρέχονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα και αναφορικά με τα δικαιώματά του.

 2. Δικαίωμα πρόσβασης: να αποκτήσει πρόσβαση στα δικά του προσωπικά δεδομένα και σε πληροφορίες που το αφορούν όπως τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων, την προέλευση, τους τυχόν αποδέκτες τους.

 3. Δικαίωμα διόρθωσης: να διορθώσει τα προσωπικά του δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 4. Δικαίωμα διαγραφής: να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για την Εταιρεία να συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί ή εάν έχει ανακαλέσει τη συναίνεσή του.

 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: να περιορίσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

 6. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν ή/και να ζητήσει από την Εταιρεία να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 7. Δικαίωμα εναντίωσης: να αντιταχθεί, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, κατόπιν στάθμισης συμφερόντων, περιλαμβανομένης της καταρτίσεως προφίλ. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία ενδέχεται να προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ μόνο κατόπιν προηγούμενης, ειδικής, ρητής και συγκεκριμένης συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει εγγράφως στο υποκείμενο των δεδομένων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, η Εταιρεία θα ενημερώσει το υποκείμενο σε περίπτωση που σοβαροί λόγοι δεν επιτρέπουν στην Εταιρεία να ανταποκριθεί στο αίτημα.

Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται δωρεάν εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών ή επανειλημμένων αιτημάτων, όπου επιτρέπεται η χρέωση ενός λογικού ποσού για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση επικοινωνίας σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω θέματα, μπορείτε να μας στείλετε το αίτημά σας, στο email [email protected].

Πολιτική Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τις προσφερόμενες από τον δικτυακό της τόπο υπηρεσίες προς όφελος των χρηστών και την εμπειρία πλοήγησης των χρηστών. Τα προγράμματα περιήγησης παρέχουν επιλογές που επιτρέπουν ή εμποδίζουν τη χρήση cookies. Σε περίπτωση που επιλέξετε περιορισμό ή αποκλεισμό της χρήσης cookies ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μειωμένη εμπειρία περιήγησης στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα εξής cookies:

 • Google Analytics, το οποίο συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρείας.

 • browserId για τη χρήση στο oneSignal στην περίπτωση που έχει αποδεχτεί την αποστολή notifications.

 • Cookie βελτιστοποίησης εξυπηρέτησης πελάτη. Χρησιμοποιείται ώστε το σύστημα να προτείνει βέλτιστο / πιο σχετικό περιεχόμενο τουριστικού ενδιαφέροντος στον χρήστη, βάσει των προτιμήσεων που έχει εισάγει στο σύστημα καθώς και του προφίλ του. Διατηρείται για δύο (2) έτη

 • Cookie συνόδου χρήσης (jsessionid). Είναι απαραίτητο ώστε η εφαρμογή να λειτουργεί σωστά, να επιτρέπει login χρήστη, να εμφανίζει αποτελέσματα αναζητήσεων κλπ Διατηρείται για λίγες ώρες

Αλλαγές στην Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας και στην Πολιτική cookies

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας και την Πολιτική cookies ανά πάσα στιγμή προκειμένου να την προσαρμόζει στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην αρχή αυτής θα αναγράφεται η ημερομηνία ανάρτησης της τελευταίας έκδοσης.

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.